Menu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

II LO w Swarzędzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II LO w Swarzędzu.

Data publikacji strony internetowej: 2023-12-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-18.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-18.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pracownik sekretariatu, sekretariat@swarzedz.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 817 20 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Staniewskiego w Swarzędzu znajduje się przy ul. Podgórnej 12.

 1. Budynek szkoły posiada 2 wejścia: wejście główne od ul. Podgórnej i wejście boczne od strony dziedzińca szkolnego. Do wejścia głównego prowadzą 2-stopniowe schody, przy których zamontowano barierki ułatwiające wejście osobom niepełnosprawnym ruchowo. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest 3-kondygnacyjny z użytkowaną piwnicą, zbudowany w latach 50-tych jako hotel robotniczy, później zmodernizowany i przekształcony w budynek szkolny. Występuje w nim duża ilość schodów, na wielu poziomach nie jest możliwe przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. Budynek nie posiada wind i nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych.
 2. Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich, na klatkach schodowych zamontowane są poręcze, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. W budynku brak również pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. Budynek nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonych dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 3. Zainstalowanie windy umożliwiłoby przyjmowanie uczniów niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest to bardzo skomplikowane z powodu utrudnień natury architektonicznej. W chwili obecnej szkoła liczy 520 uczniów i nie mamy ani jednego ucznia poruszającego się na wózku inwalidzkim.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi na portierni.
 5. Na terenie szkoły znajduje się szkolny parking samochodowy, ale brak wyznaczonych na nim miejsc dla osób niepełnosprawnych. W najbliższym czasie takie miejsce zostanie wyznaczone.
 6. Do szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM)online, ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt

ADRES

ul. Podgórna 12
62-020 Swarzędz

TEL.

+48 (61) 817 20 26

 

EMAIL

sekretariat@swarzedz.edu.pl

 

NIP: 777-34-11-795

 

Regon: 634427526

 

Konto bankowe: CITI HANDLOWY
Numer: 74 1030 1247 0000 0000 9148 3009

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marcin Mrozik
e-mail: iod@swarzedz.edu.pl

 

 

 

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: II LO w Swarzędzu