Menu

Historia szkoły

 

Portret Tadeusza Staniewskiego namalowany przez nauczycielkę języka niemieckiego p. Monikę Będziechę-Tischer patrona naszej szkoły.

portret patrona szkoły Tadeusza Staniewskiego

 

Nasza szkoła powstała w 1992 roku dzięki staraniom władz samorządowych miasta  i gminy Swarzędz. Na początku otrzymała nazwę Zespół Szkół Ogólnokształcących, w jej skład wchodziły Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum ogólnokształcące dla Pracujących. Szkoła mieściła się w zabytkowym budynku przy placu Niezłomnych 1 w Swarzędzu. W ciągu następnych lat systematycznie się rozwijała, powstawały kolejne klasy licealne, a w 1996 roku utworzono Policealne Studium Zawodowe kształcące w zawodzie technik administracji. W związku z reformą administracji państwa od 1 stycznia 1999 roku organem prowadzącym placówki został Powiat Poznański z siedzibą w Poznaniu (wcześniej było to Kuratorium Oświaty i Wychowania). W 2002 roku szkole nadano nową nazwę Zespół Szkół nr 2, w jej skład weszły: II Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Profilowane, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Policealne Studium Zawodowe.

     Wraz z rozwojem szkoły podstawowym problemem stała się niewystarczająca baza lokalowa: mała liczba sal lekcyjnych, bardzo wąskie korytarze, brak sali gimnastycznej. Budynek nie spełniał wymaganych warunków bezpieczeństwa.

Budynek szkoły przy ul. Niezłomnych

W lutym 2005 roku szkoła przeniosła się do całkowicie wyremontowanego budynku, przy ul. Podgórnej 12 w Swarzędzu, w którym wcześniej mieściła się szkoła zawodowa. Budynek szkoły został w 2004 roku poddany kapitalnemu remontowi. Każde piętro zostało wymalowane w innym kolorze, szkoła otrzymała nowe ławki, stoły i tablice ścienne. W roku 2006 był prowadzony poważny remont, który podniósł standard budynku i obniżył koszty jego eksploatacji. Do największych inwestycji, które prowadziło Starostwo Powiatowe, należą: termoizolacja i otynkowanie budynku, remont sali gimnastycznej i zamontowanie nawiewów czystego i zimnego powietrza, wymiana całej instalacji ciepłowniczej, rewitalizacja budynków gospodarczych na dziedzińcu szkolnym. W 2007 roku został zakończony projekt „mała zieleń” polegający na wykonaniu, uporządkowaniu i zagospodarowaniu bardzo dużego i zaniedbanego obszaru zielonego wokół szkoły. Powstały ławeczki, skwery, zasadzono krzewy, drzewa, zasiano trawę i otoczenie liceum od tego czasu prezentuje się bardzo estetycznie.

     Dyrektorem szkoły od początku jej funkcjonowania oraz inicjatorem jej powstania był pan Piotr Choryński. Pełnił tę funkcję przez 20 lat do 1 września 2012r., kiedy przeszedł na emeryturę. W kierowaniu placówką pomagała wicedyrektor Maria Zamelczyk, a od 2005 roku Wojciech Hoffmann. Szkoła zawdzięcza wieloletniemu dyrektorowi: ciągły rozwój, zaistnienie w środowisku lokalnym, dobry poziom nauczania, zbudowanie zintegrowanego zespołu nauczycielskiego, stworzenie klimatu szkoły i kapitalny remont związany z przejściem do nowego budynku szkolnego.

     W listopadzie 2010 roku II Liceum Ogólnokształcące i II Szkoła Policealna w Swarzędzu obchodziły najważniejszą uroczystość w swojej dotychczasowej historii. Było to nadanie imienia Tadeusza Staniewskiego, ufundowanie tablicy pamiątkowej i przekazanie sztandaru, który od tego czasu służy społeczności szkolnej we wszystkich najważniejszych wydarzeniach historyczno-patriotycznych i uroczystościach szkolnych.