Menu

Legitymacja

Zasady wydawania legitymacji szkolnej
1. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Wypełniana on jest pismem ręcznym, zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorem:
MEN-I/50a/2 – dla wszystkich uczniów, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych
MEN-I/50a-N/2 – dla uczniów niepełnosprawnych
Wydawana jest ona nieodpłatnie.
2. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnych latach szkolnych przez umieszczenie daty ważności i malej pieczęci urzędowej szkoły.
3. Sekretariat szkoły prowadzi ewidencję wydanych legitymacji szkolnych.
4. Numer legitymacji szkolnej odpowiada kolejnemu numerowi ewidencyjnemu w danym roku kalendarzowym.

Zasady wymiany legitymacji szkolnej
1. W legitymacji szkolnej nie dokonuje się skreśleń i poprawek. Legitymacje szkolne zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie.
2. W przypadku stwierdzenie błędu w legitymacji rodzic lub uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie nowej legitymacji.
3. We wniosku należy podać przyczynę żądanej wymiany legitymacji
4. Za wymianę legitymacji nie pobiera się opłaty.

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej :
1. W przypadku utraty legitymacji szkolnej rodzice ucznia, opiekuni prawni lub pełnoletni uczniowie mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły
2. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu .
3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko, imię, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.
4. Z dniem otrzymania duplikatu traci ważność oryginał legitymacji. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału należy go zwrócić do sekretariatu II LO w Swarzędzu.
5. Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej – do 7 dni roboczych

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt

ADRES

ul. Podgórna 12
62-020 Swarzędz

TEL.

+48 (61) 817 20 26

 

EMAIL

sekretariat@swarzedz.edu.pl

 

NIP: 777-34-11-795

 

Regon: 634427526

 

Konto bankowe: CITI HANDLOWY
Numer: 74 1030 1247 0000 0000 9148 3009

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marcin Mrozik
e-mail: iod@swarzedz.edu.pl

 

 

 

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: II LO w Swarzędzu